ความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้อง

ครองอำนาจเหนือรัฐจากเลือกตั้ง

สามัญชนคนธรรมดาอนิจจัง

ถูกกระทั่งกระแทกกระทืบไม่เป็นธรรม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 30 เมษายน 2557}