ไม่มีรัฏฐาธิปัตย์ยังขนาดนี้

ถ้ามีรัฏฐาธิปัตย์จะขนาดไหน

โยนหินถามทางแช่แข็งไทย

หินตกใส่หัวอึ่งอ่างเบ่งท้องพอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 11 เมษายน 2557} else {