โจรบอกโลกล่วงหน้าว่าจะปล้น

เสรีภาพของคนไทยทุกหมู่บ้าน

โลกพร้อมสรรพรับมือเผด็จการ

ทุกหมู่บ้านก็พร้อมสรรพรับมือโจร

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

อาทิตย์ 6 เมษายน  2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);