ขี่เสือขึ้นเสี่ยวเขี้ยวเสือ

ทางลงหลังเสือรอดไฉน

ก่อกรรมทำเข็ญเป็นเท่าไร

เก่าใหม่รอชำระหลายคดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 2 เมษายน 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}