Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 26  มีนาคม 2557

 

คนไทยไม่เท่ากัน

          มีความเป็นคนเฉยๆ ที่ไม่ไทย และไม่เบียดเบียน ดีกว่ามีความเป็นคนไทยที่เอาเปรียบเบียดเบียนคนอื่นๆทั่วไป

          ความเป็นคนเท่ากัน ดีกว่าความเป็นคนไทยไม่เท่ากัน

          คนไทยไม่เท่ากัน ความคิดนี้มียังไง? มาจากไหน? ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน แต่ทำไมเพิ่งย้อนกลับมายุคนี้ สมัยนี้ ตอนนี้ต่างหาก น่าคิดมากๆ

          หนังสือ“ประชาธิปไตย” คนไทยไม่เท่ากัน ของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ. 2557 หนา 168 หน้า เล่มละ 140 บาท) บอกเหตุของคนไทยไม่เท่ากัน เพื่อให้ร่วมกันหาคำตอบว่าเราจะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไร?

          อ. อรรถจักร์เขียนบอกในความนำว่า มาจากความพยายามที่จะแสดงให้เห็น “กระบวนการทางประวัติศาสตร์ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในอดีต ที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมากในสังคมไทย และทำให้คนเหล่านั้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ทั้งบนท้องถนนและบนสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์”

          พร้อมกันนั้นก็พยายามแสดงให้เห็นว่า “ความเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างดังกล่าวนี้ ได้ก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่ หรือชนชั้นใหม่ในสังคมไทย ที่ไม่ยอมรับทั้งโครงสร้างอำนาจการเมืองแบบเดิม และคำอธิบายแบบเดิมๆ อีกต่อไป ส่งผลให้พวกเขามีปฏิบัติการทางการเมืองในหลายลักษณะ”       

          การทำความเข้าใจ “โครงสร้างทางสังคม” ที่กำหนดระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราและคนอื่นๆ อ. อรรถจักร์บอกว่า จะทำให้เราพร้อมที่จะมองหาทางออกที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอาจนำไปสู่การที่ตัวเราเองจะวิพากษ์วิจารณ์หลักการหรือจุดยืนของตัวเอง และปรับเปลี่ยนการตัดสินใจทางการเมืองของตัวเราให้แตกต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อย} else {