Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557

 

ปราบคนอื่น ไม่ปราบคนกันเอง

          ปราบคอร์รัปชั่น ที่องค์กรธุรกิจและเครือข่าย (ของพวกเขาเอง) รวมตัวกันโฆษณารณรงค์ผ่านสื่ออย่างกว้างขวาง คือ

          ปราบคอร์รัปชั่นคนอื่น ไม่ปราบคนในวงการธุรกิจด้วยกันเอง

          ไม่ว่าคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย, คอร์รัปชั่นเชิงผูกขาด, คอร์รัปชั่นเชิงการค้าที่ไม่เป็นธรรม, ฯลฯ รวมถึงคอร์รัปชั่นภาษี, คอร์รัปชั่นโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม, ฯลฯ

          (ตัดทอนมาปรับปรุงจากบทความเรื่องปฏิรูปการปฏิรูป โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 หน้า 6)

 

ปั้นอดีตเป็นตัว

          “ศิลปะสุโขทัย ซึ่งถือกันว่าเป็นศิลปะไทยที่มีความงามที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในโลกศิลปะ

          ไม่มีข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ที่จะมายืนยันความเป็นศิลปะสุโขทัยได้เลย”

          ที่ยกมานี้เป็นคำนำเสนอของ อ. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล เขียนให้หนังสือปั้นอดีตเป็นตัว ของ ไชยันต์ รัชชกูล (สำนักพิมพ์อ่าน รวมพิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2557 หน้า 22 หนา 368 หน้า เล่มละ 380 บาท)

          อ. ปริตตา บอกอีกว่า อ. ไชยันต์จำแนกแนวทางประวัติศาสตร์ 3 แนว คือ

          แนวแรก เป็นการค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ

          แนวที่สอง นอกจากนั้นยังต้องมีแนวคิดประกอบเพื่ออธิบายเหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีบริบท

          แนวที่สาม ต่อต้านปฏิฐานนิยม (anti-positivism) ซึ่งไม่เชื่อว่ามีความจริงที่ลงตัวสำเร็จรูปและสามารถค้นหาได้ เพราะเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน ไม่คงที่ ขึ้นกับเหตุปัจจัย และการตีความ

          แนวที่สามนี้เป็นการตั้งคำถามและท้าทายประวัติศาสตร์แบบสองแนวแรก และเริ่มจะแพร่หลายในวงกว้างในช่วงประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา

          งานของ อ. ไชยันต์ก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มหลังสุด

          ผมกำลังพยายามอ่าน แล้วทำความเข้าใจบทความวิชาการที่รวมอยู่ในหนังสือปั้นอดีตเป็นตัว ว่านักประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างจากปั้นน้ำยังไง? ตรงไหน?

          ยังไม่สำเร็จ แต่ไม่ท้อแท้ และตอบไม่ได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร เข้าใจว่าจะนานมาก เพราะสติปัญญาทางวิชาการบกพร่อง เลยต้องใช้วิธีทุ่นแรงทุ่นปัญญา คือคัดคำนำเสนอของ อ. ปริตตา มาบอกล่วงหน้าตรงนี้ก่อนdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);