ไม่รัฐประหารชาญกำแหง

หยุดรุนแรงคุกคามรุกลามล่า

เอาเลือกตั้งตามกฎกติกา

ปฏิรูปวิถีประชาธิปไตย

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

เสาร์ 11 มกราคม  2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {