กระดุมเม็ดแรกกลัดผิด

เม็ดถัดไปติดติดผิดด้วยได้

กระดุมรัฐประหารแช่แข็งไทย

กลัดเม็ดผิดมาเท่าไรไม่ได้จำ

 

สุจิตต์   วงษ์เทศ

พุธ  1  มกราคม  2557}} else {