มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556

 

สัญลักษณ์ของอำนาจ

          ก่อนรับศาสนาจากอินเดีย บรรพชนคนไทย(หลายเผ่าพันธุ์)ตั้งหลักแหล่งอยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน กระทั่งมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ ราว 2,000 ปีมาแล้ว

          มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีว่าบริเวณเก่าสุดอยู่ที่ลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน

          ลุ่มน้ำแม่กลอง พบหลักฐานที่บ้านดอนตาเพชร อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี

          ลุ่มน้ำท่าจีน พบหลักฐานที่ย่านจรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

          ชุมชนบ้านเมืองดังกล่าวน่าเชื่อว่ามีแม่หญิงเป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์

          แล้วมีวัตถุสัญลักษณ์ของอำนาจหัวหน้าเผ่าพันธุ์ เป็นรูปแบบบต่างๆกัน ดังที่นักโบราณคดี กรมศิลปากร ขุดพบจำนวนมากทั้งที่ดอนตาเพชร กับที่จรเข้สามพัน

          หลังรับศาสนาจากอินเดีย ก็รับวัฒนธรรมประเพณีจากอินเดียไว้ด้วย บรรดาหัวหน้าเผ่าพันธุ์ของชุมชนต่างๆเปลี่ยนเป็นผู้ชาย เรียกตามแบบอินเดียว่าพระราชา หรือกษัตริย์สัญลักษณ์ของอำนาจก็เปลี่ยนไปด้วยif (document.currentScript) { } else {