ผู้ดีอภิชนทนไม่ได้

เสียงส่วนใหญ่บ้านนอกผู้กำหนด

เศรษฐกิจการเมืองอนาคต

ต้องร่วมกดบทบาทบ้านนอกทิ้ง


สุจิตต์ วงษ์เทศ

13  ธันวาคม 2556} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);