ประชาธิปไตยแบบไทยเล่น

หาเป็นประชาธิปไตยไม่

ตรงข้ามสากลประชาธิปไตย

ทำอะไรตามใจเป็นไทยแท้


สุจิตต์ วงษ์เทศ

12  ธันวาคม 2556} else {}