คนชั้นสูงชั้นกลางในเมืองมั่น

ยกชนชั้นตนเหนือคนส่วนใหญ่

ชูพวกตนคนดีกว่าใครใคร

คนอื่นไม่ดีเท่าเผ่าคนดี

ล้วนได้เปรียบเอาเปรียบคนรากหญ้า

ที่เสียเปรียบอ่อนแอกว่าทุกวิถี

อำนาจของปวงชนทุกคนมี

เผ่าคนดีก็จะแย่งเอาพวกเดียว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

10 ธันวาคม 2556