คนสั่งฆ่าประชาราษฎร์ฉกาจกว้าง

ประกาศอ้างอารยะขัดขืนไฉน

คนฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งปวงไป

มาต้านโกงนี่อะไรกันไทยแลน

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

1 ธันวาคม 2556}