มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 

เขมรก็เป็นชาวสยามได้

            ชาวสยาม หมายถึงคนทุกเผ่าพันธุ์(ไม่เฉพาะไทย, ลาว) ที่มีหลักแหล่งอยู่บนดินแดนสยาม ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขง ถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา แล้วสื่อสารกับคนอื่นด้วยภาษาไทย(ลาว) ซึ่งเป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายใน

            ดังนั้น ชาวสยามจึงไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นคนไทยพวกเดียวเท่านั้น เพราะคนพูดภาษาเขมร หรือภาษามอญ, ภาษามลายู, ฯลฯ ก็เป็นชาวสยามได้ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว

            เสียมกุก ในภาษาเขมร ตรงกับภาษาไทยว่า เสียมก๊ก หรือสยามก๊ก หมายถึงขบวนแห่ของชาวสยาม เมื่อ พ.ศ. 1650 เป็นรูปสลักนูนต่ำบนระเบียงประวัติศาสตร์ของปราสาทนครวัด มีจารึกอักษรเขมรกำกับว่า เสียมกุก

            ขบวนแห่ของชาวสยาม มีศูนย์กลางอยู่เวียงจัน(ตามคำอธิบายของ อ. ศรีศักร วัลลิโภดม) ประกอบด้วยบ้านเมืองบริเวณสองฝั่งโขง ซึ่งมีเครือข่ายขึ้นไปถึงลุ่มน้ำกก บริเวณรัฐเชียงแสน-หลวงพระบางก็ได้(ตามคำอธิบายของ จิตร ภูมิศักดิ์) ล้วนเป็นเครือญาติใกล้ชิดสนิทสนมของกษัตริย์กัมพูชาที่เมืองพระนคร(นครวัด)ยุคนั้น

            แต่ที่แน่ๆ คือเสียมกุกไม่ใช่รัฐสุโขทัย ตามที่มีคำอธิบายดั้งเดิม เพราะ พ.ศ. 1650 ยังไม่มีรัฐสุโขทัย แต่กว่าจะมีก็อีกราว 100 ปีข้างหน้าif (document.currentScript) { } else {