Download PDF

ที่มองเห็นเหมือนจะใช่แต่ไม่จริง

ของจริงจริงไม่ใช่สิ่งที่มองเห็น

ด้านหน้ามีด้านหลังถูกบังเร้น

ตาดีได้ตาร้ายเห็นเส้นสายม๊อบ

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

30 พฤศจิกายน 2556}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);