Download PDF

คนดีมีอย่างน้อยก็สองหน้า

แล้วดราม่าปากว่าตาขยิบ

รออำนาจนอกระบบครบเครื่องทิพย์

พอส้มหล่นก็ริบอย่างรู้กัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

28 พฤศจิกายน 2556