Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

 

          “ศาสนาเสื่อม” หมายถึงศาสนาพุทธเสื่อม เป็นคำพูดปรับทุกข์ของชาวพุทธทั่วไปที่ได้ยินเป็นปกติมานานหลายสิบปีแล้ว ทุกครั้งเมื่อมีข่าวพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติผิดสมณสารูป

          แต่คนมีสติจำนวนหนึ่งจะบอกว่าศาสนาพุทธแท้ๆไม่เสื่อมหรอก ส่วนที่เสื่อมคือพุทธเทียมๆและพระสงฆ์รูปนั้นๆ

          กรณีอย่างนี้ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายไว้ในบทความเรื่องศาสนาไทยๆ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 หน้า 6) สรุปว่าไม่เกี่ยวกับตัวพุทธและพระ แต่เป็นเรื่องขององค์กร

          “ศาสนาที่มีการจัดองค์กรกำลังเสื่อมพลังลง” หรือ“เสื่อมอิทธิพลลง” เป็นความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาที่สำคัญซึ่งเกิดในโลกปัจจุบันโดยทั่วไป

          ศาสนาส่วนที่เหลืออยู่ และมีพลังกับมีอิทธิพลมากกว่า คือศาสนาที่ไม่มีการจัดองค์กร หรือศาสนาที่เป็นความเชื่อและแบบปฏิบัติทางพิธีกรรมของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลไปพร้อมกัน

          แล้ว อ. นิธิ บอกต่อไปอีกว่า

          “พุทธแบบผม กับพุทธแบบคุณ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

          พุทธส่วนที่ถูกยึดเป็นอัตลักษณ์ของผม กับส่วนที่ถูกยึดเป็นอัตลักษณ์ของคุณ จึงไม่เหมือนกันด้วย

          เพียงแต่เราต่างอ้างว่าเป็นชาวพุทธเหมือนกันเท่านั้น”

          แต่ในโลกเป็นจริงโดยทั่วไปหากคิดไม่ตรงกัน มักกล่าวหาคนอื่นที่คิดต่างจากตนว่าคิดชั่ว จนถึงคิดขายชาติ คิดล้มเจ้า

          นั่นเพราะองค์กรนั้นๆของพวกเขากำลังเสื่อมพลังลง หรือเสื่อมอิทธิพลลง แล้วพวกเขาพยายามกอบกู้พลังอิทธิพลให้คืนมีเหมือนเดิม

          แต่เริ่มไม่สำเร็จ จนตัวเองรู้สึกสั่นคลอน ไม่มั่นคง เลยต้องให้ร้ายคนอื่นไว้ก่อนตามความเคยชินอันชั่วของพวกตนif (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);