Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556

          ความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนานที่เกิดในจังหวัดชายแดนใต้ มีเหตุสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันดีทั่วไป คือ จากประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ทางการใช้เป็นเครื่องมือครอบงำความคิดบิดเบือนมานานไม่น้อยกว่า 100 ปี

          ประวัติศาสตร์แห่งชาติอย่างนี้แหละที่หล่อหลอมให้เจ้าหน้าที่รัฐดูถูกเหยียดหยาม เพราะถือเป็นแขก ไม่ใช่คนไทย แล้วรังแกประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

          หนทางเร่งด่วนเพื่อลดความขัดแย้ง คือต้องแก้ไขชำระประวัติศาสตร์แห่งชาติไม่ให้บิดเบือน

          แต่รัฐบาลกลับทำไม่รู้ไม่ชี้ มุ่งจัดอีเวนต์ด้วยความคิดคร่ำครึคร่ำคร่า เห็นได้จากข่าวจะคัดโดยสรุปมาให้อ่านดังนี้

          งบประมาณปี 2557 วธ. ทำโครงการของบประมาณนำมิติวัฒนธรรมและศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” ด้วยวงเงินงบประมาณจำนวน 75.60 ล้านบาท

          โดยเน้นการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และแกนนำประชาชนในพื้นที่ให้มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติวัฒนธรรมมากขึ้น

          รูปแบบการจัดทำโครงการจะมุ่งเน้นให้เกิดความสมานฉันท์ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด 5 หน่วยงาน (คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 หน้า 11)

          มีข้อความในข่าวของ วธ. ตอนหนึ่งว่าเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้นำต่างๆ ฯลฯ และแกนนำประชาชนในพื้นที่“ให้มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ”

          น่าจะเข้าใจไขว้เขวไปมากอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะพฤติกรรมที่เป็นจริง เจ้าหน้าที่รัฐต่างหากมีอคติทางประวัติศาสตร์ ดังเขียนบอกไว้ข้างต้น ดังนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่

          รมต. จำนวนไม่น้อย และเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากทั่วประเทศ ล้วนถูกครอบงำจากประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่มุ่งวิวาทบาดหมางสร้างบาดแผล ดูถูกเหยียดหยามประชาชน(ดังกล่าวมาข้างต้น) เช่น หล่อปืนใหญ่ปลอมๆ ส่งไปตั้งให้ชาวปัตตานี จนถูกลอบระเบิดเปิดเปิงไป

          วธ. ควรของบประมาณชำระประวัติศาสตร์แห่งชาติให้ถูกต้องตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยยกเลิกประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผล แล้วจัดอีเวนต์ประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงให้ รมต. และเจ้าหน้าที่รัฐพวกนี้รู้บ้างต่างหาก

          จะได้ผลกว่า แล้วไม่คร่ำคร่า คร่ำครึd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);