Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

 

          นางเสือง มีชื่อในจารึกพ่อขุนฯ ว่าเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหง (ที่มีพ่อชื่อศรีอินทราทิตย์) กรุงสุโขทัย

          มีผู้พยายามยกย่องแล้วโฆษณาเผยแพร่ว่านางเสืองเป็นราชินีองค์แรกแห่งอาณาจักรไทย

          แต่ไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนว่าจริงอย่างนั้น

          1. สุโขทัยไม่ใช่อาณาจักร แต่เป็นรัฐหนึ่งในบรรดาหลายรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีขอบเขตเหนือสุดที่ จ. อุตรดิตถ์ และใต้สุดที่ จ. นครสวรรค์

          ต่ำกว่านครสวรรค์ลงไปเป็นดินแดนของรัฐอโยธยา-ละโว้ทางตะวันออก กับรัฐสุพรรณภูมิทางตะวันตก ซึ่งมีพัฒนาการมาก่อนรัฐสุโขทัย

          2. สุโขทัยไม่ใช่อาณาจักรไทยมาแต่แรกสถาปนา เพราะไม่เคยพบหลักฐานว่าประชาชนในรัฐสุโขทัยเรียกตัวเองว่า ไทย, คนไทย เพิ่งพบเมื่อถูกผนวกเข้ากับรัฐอยุธยาแล้ว

          3. สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย เพราะรัฐสุโขทัยมีขึ้นด้วยแรงสนับสนุนของรัฐอโยธยา-ละโว้ที่มีมาก่อน และร่วมสมัยรัฐสุโขทัยก็มีรัฐอื่นๆอีกหลายรัฐ

          4. สุโขทัยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นขอม(เขมร) นครธม แต่กษัตริย์นครธมยกย่องนับญาติพ่อขุนผาเมืองเป็นลูกเขยเครือญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด เพราะมอบของศักดิ์สิทธิ์ให้หลายอย่าง มีบอกในจารึกวัดศรีชุม

          5. ขอมสบาดโขลญลำพงอยู่เมืองละโว้(ลพบุรี) ไม่ได้อยู่เขมร(นครธม)

          คำว่าขอม หมายถึงผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ หรือพุทธมหายาน อยู่เมืองละโว้ โดยไม่ระบุเผ่าพันธุ์ จะเป็นเจ๊กหรือลาว หรือเป็นมอญ, เขมรก็ได้

          ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่ตรงข้ามกับประวัติศาสตร์แห่งชาติ

          เสือง (ในชื่อนางเสือง) เป็นคำลาว แปลว่า รุ่งอรุณ (สอดคล้องกับพระนามศรีอินทราทิตย์ ที่หมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่าง)

          มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า เสิง ที่ชาวอีสานมักพูดเป็นคำซ้อนว่า เสิงสาง แปลว่า พอสว่าง (นักปราชญ์ราชบัณฑิตอธิบายไว้ในที่ประชุมสัมมนาเรื่องจารึกพ่อขุนฯ ที่หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2520)

          ดังมีกลอนเรื่องท้าวปาจิตว่า “ครั้นสุริเยศส่องแสงขึ้นเสิงสาง” (อ้างใน รัตนมาลา ของ อ. นิยะดา เหล่าสุนทร พ.ศ. 2553 หน้า 858)

          รับรู้กันทั่วโลกมานานแล้วว่า ประวัติศาสตร์เป็นนิยายอย่างหนึ่ง

          นางเสือง มีหลักฐานแห่งเดียวในจารึกพ่อขุนรามคำแหง ที่ อ. พิริยะ ไกรฤกษ์ นักปราชญ์ร่วมสมัย บอกว่าเป็น “วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม” แต่งในสมัย ร.3 กรุงรัตนโกสินทร์

          จึงเหมาะสมที่จะแสดงเป็นละครเท่านั้น