มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

 

          ราว 50 ปีมาแล้ว สมภารเจ้าวัดทั่วไปชอบสร้างของใหม่ ทำลายของเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมาเก่าแก่ เช่น สร้างโบสถ์หลังใหม่ โดยทำลายโบสถ์หลังเก่าที่หลายแห่งมีจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่าอยู่ข้างใน, ฯลฯ

          ปัจจุบันความนิยมเปลี่ยนไป สมภารเจ้าวัดเลียนแบบทางโลกหนักกว่าแต่ก่อน ใช้การตลาดข้ามชาติหลอกล่อญาติโยมยิ่งใหญ่และกว้างขวางขึ้น ด้วยการหล่อพระบ้าง, สลักบ้าง, หรือทำอย่างอื่นๆ ที่ใหญ่โตที่สุดในโลก ดังมีข้อเขียนของพระพยอม กัลยาโณ (โลกวันนี้ ฉบับวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 หน้า 2) จะคัดมาบอกต่อๆไปอีกดังนี้

          “มีอะไรหลายอย่างที่มนุษย์ชอบสร้างให้เป็นที่สุด เช่น สูงที่สุด ใหญ่ที่สุด ยาวที่สุด แม้แต่การสร้างพระก็ยังมีการแข่งกันว่าต้องสร้างให้ใหญ่ที่สุด

          การสร้างพระในประเทศไทยจะไม่สร้างคนเดียว แต่จะเรี่ยไรจากผู้มีจิตศรัทธาให้บริจาคเงินมาร่วมสร้าง ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีย่อมเปิดโอกาสให้มีคนหากินกับเรื่องตรงนี้ได้ง่าย

          เรื่องนี้ทำให้คิดได้ว่าศาสนาพุทธเสียเปรียบศาสนาอื่นๆ เพราะหลายศาสนาเขาไม่ต้องสร้างรูปปั้นรูปเคารพพระสาวกของศาสดาอย่างที่เราสร้างรูปปั้นพระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้กันมากมาย ศาสนาอื่นเขาจึงไม่ต้องหมดค่าใช้จ่ายไปกับการสร้างรูปปั้น

          อาตมาเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของการบดบังพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างพระและบูชาพระมากกว่าพระพุทธเจ้า

          พระพุทธศาสนาจะเจริญได้คงไม่ใช่เพราะการสร้างรูปปั้นพระสาวกหรือสร้างสิ่งสักการบูชาอย่างอื่นแน่นอน แต่จะเจริญได้ด้วยการที่พวกเราชาวพุทธช่วยกันสร้างเครือข่ายศีลธรรมอันดีให้ครอบคลุมทั่วสังคม ให้คนในสังคมอยู่ในความดีงาม ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

          เรื่องการก่อสร้างอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาตมาอยากให้กรมการศาสนามาดูแลควบคุมการก่อสร้างบ้าง อย่าปล่อยให้ทำกันแล้วอ้างว่าเป็นเพราะศรัทธา ศรัทธาอาจถูกคนบางกลุ่มแอบอ้างในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง

          การสร้างวัตถุต่างๆ ขึ้นมามากๆ ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้ศาสนาและศีลธรรมเข้มแข็ง แต่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่มีความโลภกลายเป็นพวกมิจฉาชีพได้มากกว่า เพราะจะฉวยโอกาสยักยอกเงินง่ายขึ้น

          อาตมาฝากบอกไปถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา อยากให้เอาสติปัญญานำหน้า อย่าให้วัตถุนำหน้า เพราะถ้าสติปัญญาตามไม่ทัน เงินก็มีโอกาสรั่วไหลเข้าไปสู่กระเป๋าใครที่ไม่ใช่เข้าสู่พระพุทธศาสนา จะกลายเป็นว่าเราตั้งใจทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาแต่กลับไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คน”

          มีหลายประเทศในโลกไม่เคยสร้างและไม่คิดสร้างสิ่งอันเป็นที่สุดในโลก ล้วนเป็นประเทศสงบ สงัด สะดวก สว่าง สะอาด และมีสันติภาพ ผู้คนพลเมืองอยู่ดีกินดี มั่งคั่ง มั่นคง โดยไม่ต้องโฆษณาเรียกร้องศีลธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณอันใดเลย

          แต่บางประเทศชอบโฆษณาบ้าระห่ำทำสิ่งอันเป็นที่สุดในโลก แต่สังคมมีพฤติกรรมตรงข้ามทุกอย่างกับประเทศที่ไม่ทำ}}