วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี ชุด

สามกรุงศรี

THREE CAPITALS

อยุธยา – ธนบุรี – กรุงเทพฯ

Ayudhaya – Thonburi – Bangkok

สุจิตต์ วงษ์เทศ   บรรณาธิการ เขียนบทและบรรยาย

สุรพงษ์ พินิจค้า  กำกับภาพยนตร์

 

กรุงศรีอยุธยา : ราชอาณาจักรสยามแห่งแรก

AYUDHAYA : Siam’s First Capital

Click เพื่อเข้าชมวิดีโอ

 

กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร : ฟื้นฟูราชอาณาจักรสยาม

THONBURI : Revival of Siam

Click เพื่อเข้าชมวิดีโอ

 

กรุงรัตนโกสินทร์ : ทองมกุฎสุดใจดินใจฟ้า

BANGKOK : Progress and Sacrifice

Click เพื่อเข้าชมวิดีโอ