ปรองดอง

 

ปรองดองไม่ต้องห้ามความคิดต่าง

คิดคนละอย่าง สร้างดาวคนละดวงได้

ฟ้าเดียวกันเสมอภาคไม่มีภัย

ไม่เป็นไรไม่เห็นพ้องไม่ต้องกัน

โฉมเจ้าเอ๋ยเคยสมัครสโมสร

เสวนาสถาพรเพียงสวรรค์

แม้นคิดต่างไม่ต้องร้างห่างสัมพันธ์

ปรองดองอย่างต่างกันนิรันตราย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

27 เมษายน 2555

10.10 น