มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

 

          การศึกษาไทยที่มากปัญหา มีเหตุจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือการใช้ทรัพยากร เพราะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

          เป็นประเด็นสำคัญที่ ดร. อัมมาร สยามวาลา (ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) เสนอผลงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง

          ผมจะสรุปย่อๆจากข่าวในกรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 16) มาให้รู้ทั่วกันต่อไปนี้

          โครงสร้างการบริหารการศึกษายังรวมศูนย์ ที่สนใจเฉพาะเรื่องของการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมเรื่องการเรียนรู้ วิธีการสอนยังล้าหลัง ยังเน้นท่องจำ

          นักเรียนมีชั่วโมงเรียนมากเกินไป ทำให้เด็กรู้เฉพาะวิชาการมาก แต่ไม่ค่อยได้เรียนจริยธรรม

          ปัญหาการพัฒนาการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ที่ไม่มีเงินงบประมาณ หรือไม่มีบุคลากรเพียงพอ เพราะที่ผ่านมากระทรวงศึกษาฯได้งบประมาณเพิ่มขึ้น 2 เท่า ไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้

          แต่การศึกษาไทยยังคงล้าหลัง แม้เด็กไทยจะมีเวลาเรียนมา ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เด็กไทยเรียนหนัก

          ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่วัดผลในประเทศตกต่ำต่อเนื่อง และผลทดสอบนานาชาติ ส่งไทยอยู่อันดับท้ายๆกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

          หากจะปฏิรูปการศึกษาไทย ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรับผิดชอบของผู้จัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ, โรงเรียน, ครู ที่ต้องวัดผลจากผลการเรียนของนักเรียนเป็นหลัก

          ไม่ใช่โรงเรียนทั้งหมดผ่านการประเมินคุณภาพจาก สมศ.

          หรือครูที่ทำวิทยฐานะเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งๆที่ผลการเรียนของนักเรียนยังแย่ลงอย่างที่มีผลออกมา

          อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยเขียนบอกไว้ในมติชน (วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 6) ว่ากระทรวงศึกษาฯต้องทบทวนระบบการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเสียใหม่ เพราะมีปัญหาทั้งเรื่องความรับผิดชอบ และเรื่องไม่กระตือรือร้นแสวงหาจิตวิญญาณการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่

          เมื่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัญหาเสียแล้ว ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนก็รวนหมด โรงเรียนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยากจนต่อไป หรือยิ่งกว่าเก่า เพราะไม่แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือจากแหล่งที่ช่วยได้ ซึ่งมีรอบตัว

          มีแท็บเล็ต แต่ไม่มีจิตวิญญาณการเรียนรู้ ก็ล้มเหลว}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);