Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554

 

          น้ำท่วมใหญ่จะกลายเป็นเทศกาลทุกข์ยากประจำปีของไทย ไม่เว้นแม้กระทั่ง “มรดกโลก”

          “ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศที่ปลอดจากภัยธรรมชาติอีกต่อไปแล้ว”

          สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารทรัพยากรน้ำ (กยน.) บอกเล่ากรณีความเสี่ยงของความแปรปรวนสภาวะอากาศในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 หน้า 12) แล้วบอกต่อไปว่า

          “ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงต่อภาวะแปรปรวนของธรรมชาติอย่างแท้จริง” กรมอุตุนิยมวิทยาโลก และหลายหน่วยงานทั่วโลกออกมาเตือน คือปีหน้าไทยยังอยู่ในช่วงปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งหมายถึงปริมาณฝนที่มากกว่าปกติเช่นเดียวกับปีนี้

          “ประเทศไทยจะต้องอยู่ในภาวะน้ำมากแบบนี้อีกราว 5-10 ปี ตามวงรอบ” อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บอกไว้ใน โพสต์ ทูเดย์ (ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 หน้า A11)

          แล้วบอกอีกว่า ปีหน้า (2555) จะมีปริมาณน้ำมาก คือฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ย โดยปริมาณน้ำมาจากฝนมรสุมเท่ากับปีนี้ (2554)

          กยน. สรุปเหตุน้ำท่วม 2554 ไว้หลายสาเหตุ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 หน้า 2) เช่น

          น้ำฝนมากกว่าปกติ, แผ่นดินทรุดตัวบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, พยากรณ์น้ำท่วมไม่แม่นยำ

          แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองและชุมชนขยายตัวไร้ทิศทาง ทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมดพัฒนาขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางหลักของการระบายน้ำ

          กยน. ย้ำในบทสรุปว่า

          “ระบบระบายน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากคูคลองแต่ละสายไม่ได้ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ได้แก่ ผักตบชวา ขยะมูลฝอย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

          เครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำชำรุด และไม่เพียงพอกับการระบายน้ำปริมาณมากๆ”

          ปัญหาที่ กยน. สรุป เป็นที่รู้กันทั่วไปหลายปีมาแล้ว มีผู้เรียกร้องให้ขุดลอกคูคลองและกำจัดสิ่งโสโครกมาหลายปีดีดัก แม้มติชนก็เรียกร้องให้พัฒนาแหล่งน้ำลำคลองติดต่อกันมาทุกปี

          แต่ผู้มีอำนาจบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่ใส่ใจต่างหาก

          อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ “มรดกโลก” รัฐควรบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาเหตุของน้ำท่วมโบราณวัตถุสถาน ทั้งในเกาะและนอกเกาะ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร พร้อมทั้งเสนอแผนป้องกันน้ำท่วมที่จะมีปีหน้า 2555 และปีอนาคต

          แล้วแบ่งปันเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อขอความเห็นเป็น “ประชาพิจารณ์” อย่างกว้างขวาง ดังที่มติชนพิมพ์ กยน. สรุปเหตุน้ำท่วม เสนอแนวทาง “ป้องกัน”

          ไม่มีใครรู้ว่าปีหน้าจะท่วม “มรดกโลก” ไหน? ฉะนั้นต้องเตรียมรับมือไว้ทุกแห่ง