Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

 

          น้ำหลากท่วมกรุงเก่าครั้งใหญ่ทั้งในเกาะและนอกเกาะ

          สังคมไทยต้องลงทุนเรียนรู้ระบบน้ำยุคกรุงเก่า เพื่อให้โบราณสถานมรดกโลก    รอดพ้นน้ำท่วมขังทำลาย โดยศึกษาทางเลือกเพื่อป้องกันอุทกภัยที่ต่อไปนี้แนวโน้มจะมีทุกปี

          คลองกรุงเก่า เป็นคลองธรรมชาติและคลองขุดที่มีในยุคอยุธยาทั้งในเกาะเมืองและนอกเกาะเมือง

          ในเกาะเมือง มีชื่อในเอกสารราว 15 คลอง เช่น คลองท่อ (คลองฉะไกรใหญ่), คลองประตูข้าวเปลือก (คลองประตูจีน), คลองมะขามเรียง (คลองนายก่าย), คลองประตูหอรัตนชัย, ฯลฯ

          นอกเกาะเมือง มีมากจนนับจำนวนแน่นอน หรือใกล้เคียงไม่ได้ เช่น ด้านเหนือ มีคลองบางแก้ว, คลองมหานาค, คลองสระบัว, คลองหัวรอ, ฯลฯ ด้านตะวันออก มีคลองบ้านบาตร (คลองข้าวเม่า), คลองดุสิต, คลองปากข้าวสาร, ฯลฯ ด้านใต้ มีคลองตะเคียน, คลองปทาคูจาม, คลองสวนพลู, ฯลฯ

          ควรปฏิสังขรณ์แก้ไขฟื้นฟูคลองทั้งในเกาะและนอกเกาะให้คืนสภาพใช้การได้เพราะ 1. ให้ชาวบ้านสองฟากคลองใช้อุปโภคบริโภค 2. บรรเทาปัญหาน้ำหลากท่วมและน้ำแล้ง 3. รักษาหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี 4. “ขาย” ดีให้การท่องเที่ยวโลก

          คลองกรุงเก่า ในเกาะเมืองมีชื่อในเอกสารจากหอหลวง 15 คลอง ต้องหารือร่วมกันหลายฝ่ายให้ปฏิสังขรณ์แก้ไขฟื้นฟู ดังนี้

1. คลองใช้การได้ทุกวันนี้เท่าที่เห็นชัดเจนมี 2 คลอง คือ คลองท่อ (อยู่หลังวังโบราณ ด้านตะวันตก) กับ คลองมะขามเรียง (อยู่หลังวังหน้า ด้านตะวันออก)

          คลองท่อ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี แต่คลองมะขามเรียงถูกทอดทิ้งสกปรก ต้องแก้ไขฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ อาจมีคลองอื่นอีก แต่ผมเข้าไม่ถึง

2. คลองที่ถูกรุกล้ำหายไปหมดแล้ว ควรหาตำแหน่งที่ถูกต้อง แล้วเลือกจัดการ 2 อย่าง คือ ขุดใหม่ตามแนวเดิม หรือเลือกแหล่งเดิมฟื้นฟูเป็นตัวอย่าง หัวคลอง, กลางคลอง, ท้ายคลอง เป็นช่วงๆ ไม่ต้องต่อเนื่องทั้งสายก็ได้

3. บริเวณสำคัญ เช่น มีสะพานข้าม, มีถนนเลียบ, มีท่าเรือ, มีตลาดน้ำ, มีประตูน้ำ, มีระหัดน้ำ(หรือหลุก), ฯลฯ ให้ทำจำลองไว้ด้วย

 

ถนนและคลองในพระนครศรีอยุธยาตัดไขว้ไปมาเหมือนตารางบนภาพเขียนสีน้ำกรุงศรีอยุธยา โดย โยฮันเนส วิงโบนส์ (Johannes Vingboons) ชาวฮอลันดา เขียนราว พ.ศ. 2208 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ (ภาพจากหนังสือ กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง ของ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549)

ส่วนขยายให้เห็นถนนเลียบคลอง มีสะพานข้าม (ภาพจากหนังสือ กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง ของ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549)

 

          4. ทุกแห่งมีแผ่นป้าย แผนที่, ภาพถ่าย, คำอธิบายสั้นๆ ง่ายๆ เป็นภาษาชาวบ้านทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสารอธิบายภาพรวมทั้งในเกาะและนอกเกาะ

          รัฐบาลควรมีคณะทำงานอิสระปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำคลองกรุงเก่า เริ่มด้วยระดมความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อสรุปเป็นแผนแม่บท แล้วลงมือปฏิบัติต่อไปโดยหน่วยราชการประจำทั้งหลายร่วมกับท้องถิ่น

          น้ำท่วมใหญ่หลวงคราวนี้ ส่งผลกระทบให้สูญเสียมหาศาล รวมทั้งกัดกร่อนบ่อนเซาะโบราณสถานที่ยังไม่สำแดงฤทธิ์เดชออกมา ดังนั้น รัฐบาลกลางและท้องถิ่นต้องเร่งลงทุนเพื่อป้องกันรักษามรดกโลกแหล่งนี้ไว้

          ถ้าไม่ยอมลงทุน ก็อาจจะไม่เหลือทุน(วัฒนธรรม)ให้ “ขาย”