Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

 

          ความล้มเหลวของการบริหารจัดการลุ่มน้ำไม่ใช่เพิ่งมี แต่มีนานแล้ว และยังมีอีก มีเรื่อยๆ ไม่ต้องห่วง

          หลักฐานล่าสุดใช้เงินไปนับแสนล้านบาท แต่ได้ผลไม่ถึงครึ่ง (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 หน้า 17) จะคัดสรุปมาให้ช่วยกันพิจารณาดังต่อไปนี้

          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำของประเทศ พบว่า

          ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำเน่าเสีย การบริหารจัดการลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก รัฐทุ่มงบประมาณไปกว่า 160,591.86 ล้านบาท ระหว่างปี 2548-2552

          โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างเป็นระบบและไม่เกิดความยั่งยืน

          การจัดทำแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงบูรณาการยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า

          จากการตรวจสอบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม คุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          สุ่มตรวจสอบ 171 โครงการ ใน 35 จังหวัด พื้นที่ 14 ลุ่มน้ำหลัก 68 ลุ่มน้ำสาขา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2552 งบประมาณ 1,637.34 ล้านบาท

          พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมจำนวน 96 โครงการ คิดเป็น 56.14% ของจำนวนโครงการเข้าตรวจสอบ

          “สาเหตุเกิดจากหลายประการ อาทิ องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ชุมชน เป็นตัวแทนจากภาคประชาชน ยังขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถดำเนินงานตามบทบาทที่กำหนดได้อย่างแท้จริง หน่วยงานเกี่ยวข้องยังขาดการบูรณาการและวางแผนการทำงานร่วมกัน ตลอดจนไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน”

          ใน 5 ปี รัฐบาลไทยใช้เงินบริหารจัดการลุ่มน้ำเกือบ 2 แสนล้านบาท แล้วเกิดน้ำหลากท่วมครั้งใหญ่ให้สูญเสียเพิ่มอีกมหาศาลเห็นกันทุกวันนี้

          ครั้งนี้ต้องใช้เงินบูรณะอีกกี่แสนล้านบาท? แล้วคุ้มไหม?

          ถ้าบริหารจัดการได้จริงก็คุ้ม แต่ใจคอจะให้เชื่อจริงๆ หรือ?