มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554

          หนังสือชุดคนไทยที่ผมเขียนแล้วพิมพ์เป็นเล่มในชื่อต่างๆ กันมี 4 เล่ม คือ

(1) คนไทยไม่ได้มาจากไหน? พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527 (2) คนไทยอยู่ที่นี่ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2529 (3) คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2537 (4) คนไทย มาจากไหน? พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2548

คนไทยไม่ได้มาจากไหน? เขียนบอกเล่าการเดินทางไปสิบสองพันนาและน่านเจ้า(ต้าหลี่) ในยูนนาน เมื่อ พ.ศ. 2527 ว่าไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคนไทยในน่านเจ้า ดังนั้นที่ว่าคนไทยอพยพจากน่านเจ้าลงไปตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกจึงไม่จริง

คนไทยอยู่ที่นี่ เขียนคัดค้านประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่เทือกเขาอัลไต ว่าไม่จริง เพราะไม่มีหลักฐานที่อัลไต แต่มีที่อุษาคเนย์

คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ เขียนอธิบายหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบในกวางสี มีคนพูดตระกูลภาษาไทย-ลาวเก่าแก่ที่สุดราว 3,000 ปีมาแล้ว เป็นพยานสำคัญว่าคนพูดภาษาไทยมีหลักแหล่งดั้งเดิมอยู่บริเวณอุษาคเนย์ แล้วเคลื่อนย้ายไปๆ มาๆ สืบเนื่องเป็นคนไทยทุกวันนี้

คนไทย มาจากไหน? เขียนขึ้นสรุปรวมๆ ถึงร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นไทยและคนไทย เพิ่งมีอย่างแท้จริงยุคอยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เมื่อราวหลัง พ.ศ. 1700 แต่พบหลักฐานตรงๆ ราว พ.ศ. 2000 ก่อนหน้านั้นยังไม่เรียกตัวเองว่าคนไทย

ช่วงเวลาราว 20 ปี ผมเขียนประเด็นคนไทยไว้ 4 เล่ม เพราะพบหลักฐานมากขึ้น มีครูบาอาจารย์ค้นคว้าอธิบายเพิ่มจากเดิม และประสบการณ์เปลี่ยนไปไม่คงที่ ทำให้ความคิดเปลี่ยนไปด้วย

ย่อมเป็นพยานว่าผมไม่เคยถือเป็นยุติว่าถูกต้องแล้วทั้งหมด มีแต่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ เมื่อพบหลักฐานใหม่ และแม้หลักฐานเดิมแต่ได้ความคิดใหม่ต้องอธิบายความหมายใหม่ๆ ก็ได้

แต่ยังไม่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนไทยในชื่ออื่นอีก ฉะนั้นถ้ามีใครกล่าวหาว่าผมเขียนเป็นชื่ออื่นอย่างอื่นก็อย่าเชื่อ

สิ่งที่อธิบายในหนังสือทั้ง 4 เล่ม มีผู้คัดค้านก็ไม่น้อย ด้วยเหตุผลและอคติต่างๆ กัน ผมน้อมรับไว้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดมา

แต่มีบางคนรักชาติเกินขนาดจนคลั่งชาติ แล้วฟาดหางใส่คนไม่คลั่งตามไปด้วยว่าขายชาติ

คนพวกนี้มีสำนึกเดิมแท้ขายทุกอย่างที่ขวางหน้า เลยคิดไปว่าคนอื่นก็ขายเหมือนตัวเอง

แค่เขียนเรื่องคนไทยอยู่ที่นี่ ก็โดนข้อหาขายชาติได้