ราวีแม่นาค

 

๏ แม่นาคเอย           สัญลักษณ์น้ำดิน

เลี้ยงคนดื่มกิน          ทุกถิ่นบรรพกาล

ทั่วอุษาคเนย์            อิ่มหนําสําราญ

สิ้นไร้ภัยพาล            ก็มั่งคั่งมั่นคง

๏ แม่นาคเอย           โลกลำบากหนักลง

แม่นาคไม่มั่นคง        ถูกกระทำย่ำยี

ทําร้ายน้ำทําร้ายดิน   ทุกท้องถิ่นทุกท้องที่

ต่างกระทําย่ำยี          ราวีแม่นาคเอย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

12 สิงหาคม 2554

08.00 น.

 

หมายเหตุ

เขียนให้ตามคำขอของธนวัฏ ปรีชาจารย์ มศว. ประสานมิตร จะมีงาน 5 ตุลาคม 
if (document.currentScript) {