มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554

          อักษรไทย มีวิวัฒนาการขึ้นบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภาคกลางตอนล่างทางรัฐอโยธยา-ละโว้ ได้แบบจากอักษรเขมร เลขไทยก็มาจากเลขเขมร (แต่เรียกอักษรขอม, เลขขอม) ที่มีใช้อยู่ก่อน และบางอย่างได้จากอักษรมอญด้วยก็ได้

          แต่ที่ควรต้องทำความเข้าใจให้จงหนักก็คือ

          อักษรไทยไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดมีขึ้นในปีหนึ่งปีใดเพียงปีเดียว 

          แต่ควรเกิดขึ้นจากความจำเป็นด้วยพลังผลักดันจากศาสนา-การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมคนพูดภาษาไทย-ลาว ในสยามประเทศเป็นระยะเวลายาวนานมาก 

          โรคห่ากาฬโรค (black death) ระบาดทั่วโลกเมื่อหลัง พ.ศ. 1800 น่าจะมีส่วนสำคัญผลักดันให้เกิดอักษรไทยจากอักษรเขมร เพราะคนชั้นนำพูดเขมรล้มตายมาก แล้วคนชั้นนำพูดลาว เสวยอำนาจแทนในรัฐเกิดใหม่ชื่อกรุงศรีอยุธยา

          อักษรไทย มีใช้ครั้งแรกโดยเขียนลงบนสมุดข่อยในรัฐอโยธยา-ละโว้ แล้วค่อยๆ แพร่หลายจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางตอนล่างขึ้นไปตอนบนถึงรัฐสุโขทัย (ดังมีร่องรอยบอกไว้ในพงศาวดารเหนือ เรื่องพระร่วงอรุณกุมารเมืองสวรรคโลก) แล้วทำศิลาจารึกเป็นครั้งแรก ต่อมาเรียกจารึกวัดศรีชุม

          พระราชาและคนชั้นนำในรัฐละโว้-อโยธยา พูดเขมร เป็นขอม นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายาน

          เมื่อพระราชาและคนชั้นนำพูดลาวเสวยอำนาจ ก็ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการ โดยยกย่องภาษาเขมรเป็นภาษาของพระราชา จึงเรียก “ราชาศัพท์” สืบจนปัจจุบัน

          อักษรไทยเป็นสัญลักษณ์รวมศูนย์ให้เกิดความเป็นไทยครั้งแรกในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภาคกลางตอนล่าง แล้วพบหลักฐานตรงๆ บอกไว้ในยุคอยุธยา

          ด้วยเหตุนี้เองความเป็นไทยจึงมีส่วนผสมของความหลากหลาย เช่น ลาว, เขมร, มอญ, จีน, จาม ฯลฯ รวมทั้งแขกฮินดูกับแขกมุสลิม เจ้าของ “มัสมั่น” แกงแก้วตา ที่ถูก      โปรโมตว่าอร่อยที่สุดในโลก