ปราสาทสวรรค์

สุจิตต์ วงษ์เทศ 

ศรี ศรี ศรี ศิขเรศวร

พนมดงเร็กล้วนสวนสวรรค์

ดินหญ้าฟ้าแถนแล่นสู่กัน

เกษมสันติภาพสถาพร

ปราสาทพระวิหารสันติภาพ

ทาบปราสาทสวรรค์สโมสร

ศรีอุษาคเนย์นิรันดร

ประชากรหรรษาประชาคม

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

19 กรกฎาคม 2554   

15.30 น.if (document.currentScript) {