เครือญาติ

สุจิตต์ วงษ์เทศ 

1

คนไทยใช้อักษรเขมร

เขียนเป็นขอมพิสัยไทยภาษา

แลกเปลี่ยนเขียนไปเขียนมา

วิวัฒนาเป็นอักษรไทย

2

พระราชาตรัสภาษาเขมร

ยกเป็นราชาศัพท์ใหญ่

ส่วนสามัญชนคนไทย

ใช้คำมอญเขมรปนลาว

3

ร่วมบรรพชนร่วมวัฒนธรรม

กำเนิดร่วมหมากน้ำเต้าสาว

เครือญาติไทยกัมพูชามานานยาว

เรื่องราวความเป็นมาอย่างเดียวกัน

16 กรกฎาคม 2554document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);