Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2554

การเมืองแบบอำนาจของคนชั้นนำเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งวัฒนธรรมไทยขึ้นมาจากสิ่งไม่มีจริง ให้เป็นแบบที่รู้จักกว้างขวางทุกวันนี้

วัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีจริงอย่างนี้เอง ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บอกว่ามุ่งกล่อมเกลา ไปจนถึงบังคับบัญชา ให้ยอมจำนนต่อความไม่เท่าเทียม และยอมจำนนต่อโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่ จึงต้องรู้จักที่ต่ำที่สูง แล้วรู้จักความวิเศษเลิศลอยที่สุดของวัฒนธรรมคนชั้นสูง

วัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติของคนชั้นนำผู้บงการและควบคุมการเมืองแบบอำนาจ ฉะนั้นวัฒนธรรมไทยจึงมีอำนาจแฝงอยู่ด้วย หากใครฝ่าฝืนเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ย่อมถูกลงโทษ

อำนาจในวัฒนธรรมไทย แสดงออกผ่านนักการเมืองและผู้บริหารกระทรวงและกรมกองต่างๆ ขณะเดียวกันสังคมก็ยอมรับไว้จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แล้วแสดงออกอย่างเข้มงวดให้รู้จักที่ต่ำที่สูง ผู้น้อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ ดังเห็นได้จากกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เราทุกคนเกิดมาต่างถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมไทยแบบมีอำนาจแฝงอยู่ทั้งนั้น สุดแท้แต่วาสนาว่าใครจะหลุดพ้นเมื่อไร? หรืออาจไม่ยอมหลุดตลอดชีวิตก็ได้

ผู้เกี่ยวข้องสื่อ ไม่ว่า ศิลปิน, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี, นักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์, ฯลฯ มักตกเป็นเครื่องมือของการเมืองแบบอำนาจ แล้วเผยแพร่ยัดเยียดวัฒนธรรมไทยแบบมีอำนาจสู่สังคมไทยทุกระดับ

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันวัฒนธรรมไทยของการเมืองแบบอำนาจ พร้อมกับป่าวร้องให้ไพร่บ้านพลเมืองทุกสารทิศรู้ไว้ นั่นไม่ใช่วัฒนธรรมไทยของจริง แต่เป็นของเฟคๆ แล้วต้องร่วมกันหาช่องทางจำกัดอำนาจนั้น

หากงมงายและฟูมฟายดังเห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ ก็ยากจะมีเสรีภาพ และยากจะ Creative Thailand