Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554

ประเทศไทยต้องปฏิวัติการศึกษา เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ปฏิรูป

ผู้พูดข้อความที่ยกมานี้ คือ ศาสตราจารย์ ดร. เจอรัลด์ ดับเบิลยู ฟราย            แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐ พูดไว้ในงานปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย              ที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาในไทยหลายแห่ง (คม ชัด ลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 หน้า 10) แล้วพูดอีกว่า

“ไทยสูญเสียเงินไปกับการศึกษาจำนวนมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ—-”

“แต่ผลลัพธ์ของการศึกษาที่ออกมายังไม่ดีพอ เมื่อเทียบกับหลายประเทศ แม้แต่ในอาเซียน”

เพราะการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผ่านมา เน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหาร

“มุ่งเน้นแต่เรื่องวัตถุ โรงเรียนมีอุปกรณ์ดี แต่กลับไม่เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน”

“ดูแต่เรื่องผลสอบ ผลคะแนน ไม่ได้ดูว่าครูต้องสอนให้เด็กรู้จักวิธีเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ไม่ใช่สอนให้ท่องจำ หรือสอนเพื่อสอบ

กรณีมุ่งเน้นแต่เรื่องวัตถุ มีตัวอย่างผู้อำนวยการโรงเรียนในชนบทจำนวนไม่น้อย ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัยจำนวนมากๆ แล้วต้องการรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนขนาดโตๆ แข็งแรงดังป้อมปราการ ขณะที่โรงเรียนไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา กับไม่มีห้องสมุด และไม่มีอุปกรณ์กีฬา

ลักษณะบ้าคลั่งวัตถุยังมีให้เห็นในงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้บริหารเน้นแต่จะซื้อเทคโนโลยีราคาแพง แต่ไม่เคยปรับปรุงเนื้อหาที่ล้าหลังคลั่งอาณานิคม

ดร. ฟราย รู้ดีว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนของไทย เน้น“ท่องจำ”เพื่อสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในระดับ“ปฏิวัติ”

การเรียนการสอนแบบท่องจำ มีนักปราชญ์ไทยหลายท่านเคยชี้ทางบรรเทาทุกข์              ให้ลดเลิกมานานหลายปีแล้ว

แต่ครูบาอาจารย์ส่วนมากไม่ยอมลดเลิก ยังรักษาแนวทางเถรวาทไทยไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่เว้นแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะที่มีเรียนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี ตลอดจนเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ

ประชาคมอาเซียน จะมีในอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยต้องเตรียมเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน

ดร. ฟราย แนะนำว่าไทยต้องเตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้รู้จักวิธีการเรียน ไม่ใช่รู้เฉพาะเนื้อหาที่เรียน เพราะ—

“โลกโลกาภิวัตน์ เนื้อหาสาระที่เรียนไปนั้น อีก 2 ปี ก็ต้องเปลี่ยนใหม่”

“การรู้จักวิธีเรียนรู้ด้วยตัวเอง เมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ จะทำให้เด็กไทยอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้”

ดร. ฟราย บอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใคร แต่ปัจจุบันกลับมาเป็น“อาณานิคมภายใน”กันเอง

ประวัติศาสตร์โบราณคดีอุษาคเนย์ และประวัติศาสตร์ศิลปะอุษาคเนย์ที่สถาบันการศึกษายึดมั่นถือมั่นแบบอาณานิคมราว 100 ปีมาแล้ว ควร“ปฏิวัติ”กันได้หรือยัง?

สังคมไทยเห่อฝรั่งนัก เลยยกฝรั่งมาให้สะใจการศึกษาแบบเถรวาทไทย