มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

กลุ่มโรงเรียนทางเลือก คัดค้านนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และเด็กกว่า 1 ล้านคนจะเดือดร้อน แล้วยังอาจขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ เพราะทำให้ประชาชนไม่ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ คือลูกหลานต้องย้ายไปเรียนในโรงเรียนใหม่ที่ห่างไกลบ้าน ขัดหลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่ให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพราะแผนยุบและควบรวมโรงเรียนเล็กไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ถามความเห็นประชาชนในพื้นที่เลย ( มติชน ฉบับวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 หน้า 22 )

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีทั้งหมด 14,000 โรงทั่วประเทศ ให้เหลือประมาณ 7,000 โรง หรือ 50% ภายในปี 2561 โดย สพฐ. สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปจัดทำแผนยุบหรือควบรวมโรงเรียนที่ชัดเจน ซึ่งมีเป้าหมายล็อตแรกประมาณ 2,500 โรง

สภาพแท้จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก คงมีต่างกันหลายอย่าง เช่น บางแห่งไม่มีนักเรียนมานานแล้ว แต่บางแห่งยังมีเด็กมาเรียนบ้างในจำนวนต่างๆ กัน ฯลฯ ต้องพิจารณาเป็นแห่งๆ ไป จะเหมารวมทั้งหมดไม่ได้

โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ไม่ต้องถึงกับเป็นโรงเรียนมีคุณภาพดีเลิศเทียบเท่าโรงเรียนดีเลิศในกรุงเทพฯ แต่ควรเป็นแค่โรงเรียนขนาดเล็กปกติธรรมดา ที่มีการเรียนการสอนหมุนตามโลกทัน ให้“รู้เขา รู้เรา รู้โลก” เท่านี้ก็พอเพียงและเพียงพอแล้ว

โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังมีเด็กเรียนควรจัดเป็น“การศึกษาทางเลือก”ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนท้องถิ่น โดยผนวกเข้ากับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีอยู่แล้ว

ปัญหาขณะนี้อยู่ที่ผู้มีอำนาจบริหารการศึกษา มองเห็นการศึกษาระบบเดียว คือท่องจำตำราเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างเดียว

แต่มองไม่เห็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรง ที่คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ มีความรู้และเชี่ยวชาญ ที่โรงเรียนขนาดเล็กควรสนองการศึกษาทางเลือกอย่างนี้ได้ โดยมีอย่างอื่นเป็นตัวเสริม

แท้จริงแล้วโรงเรียนขนาดเล็กทุกวันนี้ ให้การศึกษาทางเลือกที่ดีๆแก่เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนท้องถิ่นได้ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีแก่ใจกระตือรือร้นแสวงหาความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้รู้อื่นๆที่พร้อมร่วมมือซึ่งมีไม่น้อย

แต่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีกะจิตกะใจจะทำต่างหาก

แม้การศึกษาในระบบปกติก็ขาดแคลนครูและอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ แต่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งก็ไม่ใส่ใจอยู่ดี ไม่กระตือรือร้นแสวงหาความร่วมมือ ไม่รู้เป็นอะไร? ไม่เข้าใจ