Download PDF

เดือนหกสรกฝนสวรรค์            จรดนังคัลตามพิธี

แรกนาเข้าธรณี                           พี่ดู

เจ้าเปล่าใจหาย

เดือนหกตกครั่นครื้น           ฝนสวรรค์

พิธีจรดนังคัล                                ก่อเกล้า

แรกนาจอมไอศวรรย์                       กรุงเทพ

พี่แลบ่เห็นเจ้า                               เปล่าแล้วใจหาย

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (กุ้ง) พรรณนาพระราชพิธีเดือนหก (ราวพฤษภาคม) ยุคอยุธยาเรียก “จรดนังคัล” กับ “แรกนา”

เป็นพิธีกรรมมีไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อวิงวอนร้องขอต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ (ผี) ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึง

(ซ้าย) ชาวนาบ้านโพธิ์สามต้นที่อยุธยาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ร่วมกันสานหอผีด้วยตอกไม้ไผ่ อยู่ท้องนาหลังหมู่บ้าน เตรียมทำแรกนา (ขวา) เมื่อเชิญผีเข้าสิงในหอผีแล้ว ชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งก็ลงมือไถนา หรือจรดนังคัลในท้องนาหลังหมู่บ้านโพธิ์สามต้น อยุธยา มีคนหว่านข้าวเดินตามหลังคนไถนา เมื่อไม่กี่ปีมานี้

“จรดนังคัล” มาจากคำเขมร หมายถึงไถนา จรด = จ่อ หมายถึงไถ, นังคัล = ผาลไถนา

“แรกนา” มาจากคำลาวว่า แฮกนา หรือ นาตาแฮก หมายถึงไถนาครั้งแรก

สรุปว่าชื่อพระราชพิธีของไทยได้จากคำเขมรกับคำลาว

คำเขมรว่า จรดพระนังคัล ใช้ในราชสำนัก

คำลาวว่า แรกนา ใช้ในชุมชนพลเมือง

สะท้อนลักษณะสังคมวัฒนธรรมของบรรพชนไทยว่าประกอบด้วย เขมรกับลาว หรือเขมรปนลาว

พิธีจรดนังคัล, แรกนา มีคำอธิบายละเอียดอยู่ในหนังสือประเพณี 12 เดือน ถ้าต้องการคำอธิบายภาษาอังกฤษให้อ่านใน ART & CULTURE ฉบับ Inter