Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2554

“วัฒนธรรมไทย” กำลังถูกท้าทายหนักขึ้นตลอดมา ทั้งโดยคนที่ตั้งใจและคนที่ไม่ตั้งใจ

ข้อความยกมานี้ได้จากบทความเรื่อง เมื่อ “วัฒนธรรมไทย” ต้องเผชิญกับนม ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 หน้า 6)

มีสาระสำคัญเรื่อง“วัฒนธรรมไทย” ที่ผมไม่เคยรู้และไม่เคยคิดมาก่อน แล้วอยากให้ร่วมกันรู้คิดไว้ โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีลมหายใจเข้าออกเป็น“วัฒนธรรมไทย”สุดลิ่มทิ่มประตู เช่น ผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงวัฒนธรรม

ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆจากบทความของอาจารย์นิธิ มาเป็นข้อๆ ต่อไปนี้

 “วัฒนธรรมไทย” เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้น โดยไม่ได้มีจริง แต่ปั้นแต่งให้ตรงตามอุดมคติ แล้วยัดเยียดให้คนทั่วไปเชื่อว่า“วัฒนธรรมไทย”มีอยู่จริง

หากมีปรากฏการณ์ใดที่ขัดต่อ“วัฒนธรรมไทย” ที่ถูกสร้างหรือถูกสมมุติขึ้นนั้น ก็ต้องถือว่าเป็นความเบี่ยงเบน, ความเสื่อมโทรม, จนถึงเป็นอาชญากรรม

‚ “วัฒนธรรมไทย” ตามอุดมคติ มีอำนาจแฝงอยู่ด้วย นับแต่อำนาจเชิงสังคม จนถึงอำนาจทางกฎหมายที่ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษได้

มาตรฐานนี้วางอยู่เหนือความเป็นมนุษย์

ƒ “วัฒนธรรมไทย” เป็นอุดมคติของคนชั้นนำ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคนชั้นระดับกลางขึ้นไป(อย่างจริงจัง หรือหน้าไหว้หลังหลอกก็ตาม)

คนกลุ่มนี้เป็นผู้ควบคุมสื่อและกลไกของกฎหมายไว้ในมือ จึงอาจลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้

„ “วัฒนธรรมไทย” มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การกล่อมเกลา ไปจนถึงบังคับบัญชาให้ยอมจำนนต่อความไม่เท่าเทียม, ยอมจำนนต่อโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่, รู้จักที่ต่ำที่สูง, รู้จักความวิเศษเลิศลอยเป็นนิรันดรของแบบแผนทางวัฒนธรรมชนชั้นสูง

การประกวดมารยาทของเด็กนักเรียน คือการประกวดการใช้ภาษากาย เพื่อยอมรับความไม่เท่าเทียมระหว่าง“ผู้ใหญ่” กับ“ผู้น้อย”

โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลก หรือเป็นส่วนหนึ่งของ“จิตวิญญาณ”ความเป็นไทย

… “วัฒนธรรมไทย” อ่อนแออย่างยิ่ง จึงสั่นสะเทือนไปแทบจะถึงรากเหง้า ด้วยแรงปะทะของความเปลี่ยนแปลงของโลก

เหตุเพราะ“วัฒนธรรมไทย” เป็นสมบัติของคนชั้นนำที่สร้างขึ้นใหม่ ใช้งานเพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจของตนเอง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทย

ทั้งหมด 5 ข้อ สรุปย่อจากบทความของอาจารย์นิธิ ว่า “วัฒนธรรมไทย”เป็นสิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆ เพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจของคนชั้นนำ

ขณะเดียวกัน“วัฒนธรรมไทย” ก็เป็นเครื่องมือให้คนหน้าไหว้หลังหลอกเอาไปทำมาหากินส่วนตนและคณะ ด้วยวิธีเบียดเบียนข่มขู่คนอื่น

“ความเป็นไทย” ก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ๆ ด้วยเป้าหมายเดียวกับ“วัฒนธรรมไทย”