Download PDF
สุจิตต์ วงษ์เทศ

เคยมีแล้วไม่มีนี่ไฉน
เคยได้แล้วไม่ได้ไฉนนี่
อำนาจวาสนาเคยมามี
อยู่ดีดีมีไม่ได้ใครจะยอม
คนชั้นนำอำนาจรวมศูนย์สั่ง
ไพร่บ้านนั่งพนมไหว้ ตัวผ่ายผอม
ทรัพยากรมอบส่งนอบน้อม
บังคับค้อมอำนาจอำมาตยา
แผ่นดินไม่ยอมให้ใต้ดินออก
ใต้ดินดันกระชั้นกระฉอกกระฉ่อนฉ่า
พ่นพิษภัยไฟกระเด็นเป็นลาวา
พุ่งพาดฟ้าฟาดดินสิ้นบ้านเมือง

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี
14 พฤษภาคม 2554
10.30d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);