Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  24   มีนาคม  2554

เภสัชกร ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร (หรือ “พี่ต้อม” ของน้องๆทั้งหลาย) แห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี มีงานเรียบเรียงหนังสือ ชุด บันทึกของแผ่นดิน ที่ผมเพิ่งอ่าน 3 เล่ม ชื่อต่างๆกันว่า

(1.) หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว (2.) ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต (3) พืชหอม เป็นยา

 

 

 

 

 

 

 

 

หาซื้อได้ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี

พี่ต้อม สุภาภรณ์ ไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรื่องสมุนไพร อโรคยศาลา เมืองมโหสถ กับอาจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา กับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ที่มโหสถศาลา อ. ศรีมโหสถ                 จ. ปราจีนบุรี เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ

แล้วแนะนำว่าพื้นที่คูน้ำกำแพงดินเมืองมโหสถ ควรปลูกสมุนไพรชนิดที่มีระบุในศิลาจารึก ยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และยุคอื่นๆเท่าที่ตรวจพบชื่อ แล้วทำนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ“อโรคยศาลา”

นอกจากนั้นยังบอกด้วยว่า น้ำ เป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ควรปรับปรุงสระน้ำโบราณของเมืองมโหสถให้มีน้ำบริสุทธิ์สะอาด พร้อมคุณสมบัติเป็นยาก็จะดีมากๆ

คำแนะนำน่าเลื่อมใสของพี่ต้อม สุภาภรณ์ ทำให้ผมคิดเชื่อมโยงชื่อเมืองโบราณที่ได้จากชาดกว่า “มโหสถ” (มหา+โอสถ) หมายถึง ยาอันมีคุณยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ากรมศิลปากรที่ดูแลเมืองมโหสถ ควรเร่งรัดจัดการเรื่องนี้ เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น

เมืองโบราณอื่นๆทั่วประเทศที่มีพื้นที่เหมาะสมก็ควรพิจารณาทำอย่างนี้ หรือทำอย่างอื่นได้อีกที่ไม่ขัดกับการสงวนรักษาเมืองโบราณ

การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ ควรทบทวนแล้วเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์สังคมได้ด้วย จะยิ่งวิเศษกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้