Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  4   มีนาคม  2554

“ของดีมีอยู่” ในกระทรวงวัฒนธรรม แต่ผู้บริหาร  วธ. ไม่รู้จักและไม่เข้าใจอย่างจริงจัง เลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่จะช่วยหล่อหลอมให้เข้าใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนที่จะรวมเป็นประชาคมในเร็วๆนี้

นาฏศิลป์ (เช่น โขนละคร) และดนตรี (เช่น ปี่พาทย์ฆ้องวง) เป็นมหรสพของราชสำนักโบราณในภูมิภาคอุษาคเนย์

แต่โดยเฉพาะบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกสุวรรณภูมิ มีอาณาจักรกัมพูชาเป็นศูนย์กลางทางศาสนา-การเมืองยุคโบราณกาล ย่อมเป็นศูนย์กลางทางนาฏศิลป์และดนตรีด้วย อย่างเป็นธรรมชาติและธรรมดาๆ

นักปราชญ์ราชบัณฑิตของไทย เช่น อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ฯลฯ อธิบายตรงกันว่า

โขน กับ ละคร เป็นคำเดียวกัน มีรากจากคำชวา-มลายู แต่ในภาษาเขมรรับมาเขียน“ละโขน” อ่าน“ละคร” หรือ“ละโคน” เช่น ละครหลวง เรียก ละโขนพระกรุณา หรือ ละโคนพระกรุณา

แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอาณาจักรชวา(หมู่เกาะ)กับอาณาจักรกัมพูชา(แผ่นดินใหญ่) เกี่ยวดองทางสังคมวัฒนธรรมมาอย่างน้อยตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 1000          มีภาพสลักตามปราสาทหินเป็นพยาน ว่ารับวรรณคดีเรื่องรามายณะและมหาภารตะจากชมพูทวีป(อินเดีย) มาเป็นการละเล่นในราชสำนัก เรียกละโขน(โขน)-ละคอน(ละคร)

หลังจากนั้นแพร่เข้าสู่รัฐบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภาคกลางของไทย ที่ให้ความสำคัญเฉพาะรามายณะ(แล้วเรียกภายหลังว่ารามเกียรติ์) แต่ไม่ยกย่อง               มหาภารตะ

ลักษณะร่วมของโขนละครคือท่ารำ(ฟ้อน) มียืดกับยุบ เหมือนกันทั้งอุษาคเนย์ จะต่างกันก็ในรายละเอียด เช่น เร็ว, ช้า

ท่ากบ ถ่างขาตั้งเข่าเป็นเหลี่ยมกับกางแขนตั้งศอกเป็นเหลี่ยมเหล่านี้                    เป็นลักษณะเฉพาะร่วมกันทั้งภูมิภาค มีภาพเขียนสีอายุราว 3,000 ปีมาแล้วเป็นพยาน

ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงโขนละคร คนโบราณเรียก“ปี่พาทย์ฆ้องวง” แต่ปัจจุบันเรียกสั้นลงว่า“ปี่พาทย์” มีลักษณะร่วมทั้งสุวรรณภูมิ เพราะมีพัฒนาการร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างแยกมิได้ จึงมิใช่ของใครประเทศใดประเทศหนึ่ง

โขนละครกับปี่พาทย์ฆ้องวงที่บอกมานี่แหละ เป็นเครื่องมือสำคัญมาก และง่ายมาก ที่จะช่วยหล่อหลอม“วิถีคิด” ให้คนทั้งสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์เข้าใจภาพรวมของอาเซียนสมัยก่อนที่ตกทอดถึงสมัยปัจจุบัน อันจะมีคุณค่ามหาศาลต่อประชาคมอาเซียน ที่จะมีในอีกไม่นาน

“วิธีทำ” เริ่มแรกให้สร้างคำอธิบายใหม่ตามพยานหลักฐานมีจริงที่บอกมาแต่ต้น แล้วออกแสดงตามสถาบันการศึกษากับท้องถิ่นต่างๆที่มีความพร้อมและต้องการ พร้อมกันนี้ก็แบ่งปันความรู้สู่สาธารณะโดยผ่านสื่อหลากหลายและสม่ำเสมอด้วย

 

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ แสดงโขนเป็นพระราม ตอนพระรามข้ามสมุทร

ถ้ากระทรวงวัฒนธรรม สร้างคำอธิบายโขนละครให้กว้างขวางทั้ง SEA จะช่วยให้ประชาคมอาเซียนมีสมรรถภาพ และมีสันติภาพถาวร

รายการแสดงที่สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 โขน(ผู้หญิง) ชุดศึกสิบขุนสิบรถ และละครใน(ผู้ชาย) ของวิทยาลัยนาฏศิลป

อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ละครนอก เรื่องแก้วหน้าม้า ตอน ถวายลูกถอดรูป ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา