Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  15   มีนาคม  2554

คนชั้นสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา พูดภาษาเขมร เพราะเป็นพวกขอมสืบเชื้อวงศ์ละโว้กับนครวัด-นครธม

นี่เองทำให้ราชาศัพท์เต็มไปด้วยคำเขมร และวรรณคดียุคแรกๆมีคำเขมรปน          อยู่มาก

ขบวนขอมละโว้ (ลพบุรี) พูดภาษาเขมร บรรพชนคนชั้นสูงใน ราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ภาพสลักบนระเบียงปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650

แต่บรรดาอำมาตย์ราชาชาตินิยมพากันปั้นน้ำเป็นตัวว่าขอมไม่ใช่เขมร มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2500 สืบถึงทุกวันนี้ ด้วยข้อความสรุปง่ายๆ สั้นๆว่า

ขอมสร้างปราสาทหิน เช่น นครวัด, พระวิหาร, ฯลฯ

เขมรไม่ได้สร้างปราสาทหิน เพราะเขมรไม่ใช่ขอม

ขอมกับเขมรเป็นคนละพวก ไม่เกี่ยวข้องกัน และขอมสาบสูญไปนานแล้ว เขมรเข้ามาทีหลัง

วิธีคิดแบบนี้มาจากเจ้าอาณานิคมยุโรป ที่ประกาศให้พวกเมืองขึ้นรู้ว่าผู้สร้างโบราณสถานอยู่เหนือกว่าชาวพื้นเมืองที่อยู่ใต้อาณานิคมเสมอ

ผู้สร้างโบราณสถานนั้นไม่ได้มี ‘เชื้อชาติ’ เดียวกับชาวพื้นเมืองจริงๆ (เพราะแท้จริงแล้ว ชาวพื้นเมืองเป็นผู้อพยพเข้ามาทีหลัง—)” (ชุมชนจินตกรรม ของ เบน แอนเดอร์สัน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552 หน้า 331)

ตรงนี้ไงล่ะที่เป็นต้นเหตุให้คนไทยต้องอพยพจากเทือกเขาอัลไต แล้วเข้ามาอยู่ใต้การปกครองของขอมที่สร้างปราสาทหิน และมอญที่สร้างสถูปเจดีย์ทวารวดี

แล้วประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยก็น้อมรับประกาศิตของเจ้าอาณานิคมยุโรปไว้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้

แต่จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่คิดอย่างอาณานิคมทางปัญญา เลยบอกว่า

“ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า—ขอม หมายถึงชนชาติเขมรอย่างแน่ชัดมาแต่โบราณ ปรากฏหลักฐานในเอกสารทางราชการสมัยสุโขทัย, อยุธยา, และรัตนโกสินทร์”

จิตรเขียนยืนยันไว้ในหนังสือ ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (ฉบับสำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2547 หน้า 147) โดยมีรายละเอียดของหลักฐานมากมายมหาศาล

พวกละโว้(ลพบุรี) ราว พ.ศ. 1650 ก็เป็นขอม พูดภาษาเขมร เป็นบรรพชน            คนชั้นสูงในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา