มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  11   กุมภาพันธ์  2554

¤ ตอนที่ได้ดินแดนไม่บอกได้

จู่จู่จะว่าเสียดินแดนไป                                                   ก็ย่อมไม่สมควรด่วนระดม

แผนที่ประเทศไทยที่ใช้งาน                                          เกิดจากจินตนาการผสานผสม

ภูมิกายากำมะลอตามอารมณ์                                       กลุ่มราชาชาตินิยมสยามรัฐ

ไม่มีจริงสิ่งที่เห็นไม่เป็นจริง                                          ล้วนเป็นสิ่งเพิ่งสร้างอย่างหลัดหลัด

เพิ่งสร้างใหม่ใหญ่เยี่ยมอยากเทียมทัด                       มหาอำนาจปัจจุบันนั้น

บางเขตแดนแผ่นดินถิ่นเพื่อนบ้าน                               เข้ากวาดกว้านมาไว้ในเขตขัณฑ์

เขาไม่ให้ในทันทีไปตีรัน                                                บ้างแต่งทัพฉับพลันยกยึดเอา

ของของเขาเราได้เอาของเขามา                                   ถึงเวลาก็ต้องยื่นคืนให้เขา

เมื่อสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของของเรา                                      จะเรียกเสียอย่างไรเล่าไม่เข้าใจ

แม้นไม่รับความจริงเอาทิ้งขว้าง                                   จะอยู่อย่างเครือญาติอย่างไรได้

ประชาคมอาเซียนต้องเปลี่ยนไป                                 ความรุนแรงความยากไร้จะราวี

แดนของเขาเราเคยเอามาได้                                        ยึดครอบครองของเขาไว้หลายพื้นที่

แม้นไม่คืนแบ่งปันกันดีดี                                              สันติภาพไม่มี สันติวิธีไม่มาเอย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

21  มกราคม 2554