บอกเก้าเล่าสิบ  14  กุมภาพันธ์ 2554   มี  1  หน้า

สร้างสำนึกใหม่

ในประวัติศาสตร์ ไทย-เขมร

สุจิตต์  วงษ์เทศ

www.sujitwongthes.com

กิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่วิชาความรู้สู่สาธารณะ แม้จะไม่จับใจสื่อ เลยไม่เป็นข่าวในสื่ออย่างกว้างขวางเท่าที่ควร

แต่ได้สร้างฐานความรู้บางอย่างที่คนเล็กๆ สามารถหยิบฉวยไปใช้ เพื่อยับยั้งความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้

ตรงนี้อาจารย์นิธิ  เอียวศรีวงศ์  เล่าว่าคนเล็ก ๆ ที่มีสติดีที่สุด และไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรกับข้อพิพาทชายแดน ก็กระตือรือร้นที่จะหยิบเอาฐานความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการกำกับนโยบายของรัฐด้วย

เช่น ในการสัมมนาเรื่อง สยาม-เขมร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีชาวบ้านจากภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ อุตส่าเดินทางมาร่วมด้วยจำนวนหนึ่ง เท่ากับกำลังเขยิบเข้ามีส่วนร่วมในการกำกับนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นหลักเป็นฐานด้วยสิทธิเสมอภาคเหมือนปัญญาชนคนกลุ่มอื่น ๆ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 14  กุมภาพันธ์ 2554  หน้า 6)

ครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีมานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่มีการเรียนการสอนด้านไทย-เขมรโดยตรง ต้องไม่ย่อท้อแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงสำนึกประวัติศาสตร์  โดยเปลี่ยนประวัติศาสตร์เสียใหม่ ให้มีเนื้อหาสร้างสำนึกใหม่เพื่อให้ประชาคมอาเซียนในอนาคตมีสันติภาพถาวร