Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันพุธที่  26   มกราคม   2554

 

จุดกำเนิดประเทศไทย มีนัยยะต่างๆกัน เช่น ชื่อ, ดินแดน, ฯลฯ

ชื่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดเมื่อ 24 มิถุนายน 2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

(ดูรายละเอียดในหนังสือจากสยามเป็นไทย นามนั้นสำคัญไฉน? ของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ 2548)

ดินแดนประเทศไทย หาจุดกำเนิดไม่ได้ แต่มีพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว

(ดูรายละเอียดในหนังสือสยามประเทศ ของ ศรีศักร วัลลิโภดม สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก 2534)

กรุงสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย เพราะก่อนหน้านั้นและร่วมสมัยกันก็มีรัฐอื่นๆอีกมากอยู่ในดินแดนประเทศไทย ทุกวันนี้ แล้วรัฐเหล่านั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นประเทศไทยปัจจุบัน

ดังนั้น รัฐสุโขทัยจึงไม่ใช่จุดกำเนิดประเทศไทย พ่อขุนบางกลางหาวที่ได้นาม(จากพ่อขุนผาเมือง)ว่า “ศรีอินทราทิตย์” ก็ไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกของรัฐสุโขทัย เพราะมีกษัตริย์ก่อนหน้านั้นอีก

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์อย่างแยกจากกันมิได้ ตั้งแต่ราว 5,000 ปีมาแล้วจนปัจจุบัน

บรรพชนคนสุวรรณภูมิล้วนเป็นบรรพชนคนไทย หรือพูดอีกอย่างก็ได้ว่า บรรพชนคนไทยเป็นคนเดียวกันกับบรรพชนคนสุวรรณภูมิ

ต้องร่วมกันค้นคว้าศึกษาวิจัยภาพรวมทั้งอุษาคเนย์ ถึงจะได้ประวัติศาสตร์ใกล้เคียงความจริง แล้วสนับสนุนให้มีประชาคมอาเซียนอย่างสันติภาพ(เช่นเดียวกับประชาคมยุโรป)ได้จริง

ดินแดนและผู้คนในประเทศไทยก็เหมือนดนตรีไทยกับดนตรีสุวรรณภูมิ มีรากเหง้าความเป็นมาเดียวกันอยู่ในอุษาคเนย์ตั้งแต่ราว 5,000 ปีมาแล้ว แยกออกจากกันไม่ได้สืบจนปัจจุบัน

ดูหลักฐานได้ในหนังสือดนตรีไทยมาจากไหน? พิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ราคา 180 บาท